Enthousiaste ouders en werkgroepen

De Bolderik kent een enthousiaste groep actief betrokken ouders die hulp biedt bij tal van activiteiten. Op deze manier kunnen we het onderwijs op De Bolderik vormgeven zoals we graag willen. Ouders bieden leerkrachten bijvoorbeeld hulp bij ondersteunende onderwijskundige activiteiten, organiseren en geven invulling aan excursies, creatieve middagen en festiviteiten of andere praktische zaken.

Daarnaast is er de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad denkt mee over beleidsmatige zaken van de school.
Samen met de personeelsgeleding van de MR voeren de ouders van de MR meerdere keren per jaar overleg. De directie informeert de MR en is op uitnodiging van de MR aanwezig bij de vergaderingen.
Schoolontwikkeling en andere zaken die invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs bespreken we met ouders tijdens ouderavonden.

Social Media