Trots op wie je bent

Respectvol met elkaar omgaan

Wij zorgen voor een goede en veilige sfeer waarin kinderen, ouders en leerkrachten zichzelf kunnen zijn en respectvol met elkaar omgaan. De school is een ontmoetingsplaats met een leef- en leerklimaat waarin ieder kind zich welkom voelt, vertrouwen krijgt, ondersteund en uitgedaagd wordt. Vanuit dit welbevinden kunnen kinderen leren.

*
   

Jaarlijks maken de leerkrachten met de kinderen groepsregels. Meningsverschillen spreken we uit en we stimuleren positief sociaal gedrag. In de groep leren kinderen problemen uit te spreken, met elkaar te praten en worden ze gestimuleerd om samen tot een oplossing te komen. 

Pestgedrag heeft nadrukkelijk 
preventieve aandacht, ontstane wrijvingen lossen we op een positieve manier op. De lessen die we gebruiken voor de sociaal-emotionele ontwikkeling fungeren als een rode draad door het jaar heen en zijn hierbij ondersteunend. 
 

Leerlingbegeleiding en ondersteuning

Het team van De Bolderik maakt zich sterk om ieder kind die kansen te bieden die nodig zijn om zich maximaal te kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en persoonlijk gebied.
Om de kinderen goed te kunnen begeleiden is naast de dagelijkse omgang met de
kinderen in de groep ook gerichte observatie van belang. De leerkrachten observeren de kinderen dagelijks en waarderen het gemaakte werk. Op vastgestelde tijdstippen toetsen we de kinderen op een aantal aandachtsgebieden. De verzamelde informatie vormt de basis voor de leerkracht om te bepalen welke begeleiding en aanbod van leerstof een kind het beste kan krijgen.

Dit alles leggen we voor ieder kind vast in het leerlingdossier.

Lees hier verder over in de schoolgids.


Waardering

Kinderen leren zichzelf te waarderen om wie ze zijn en om trots te zijn op hun eigen werk. Om hier uiting aan te geven maken ze een portfolio. Dit is een map waarin ze hun werk verzamelen.
Ook het verslag van het reflectiegesprek dat de leerkracht elk schooljaar met het kind voert, zit in de map. Doel hiervan is om met elkaar te kijken wat voor het kind belangrijk is geweest in de afgelopen periode. Drie keer per jaar gaat het portfolio mee naar huis om samen met de ouders
te kunnen bekijken. Naast het portfolio informeren we tijdens de oudergesprekken de ouders over de sociaal-emotionele ontwikkeling en leerontwikkeling van hun kind.


Oudergesprekken en rapport

In oktober/november vindt een oudergesprek plaats waarin de leerontwikkeling van het kind wordt besproken maar de nadruk ligt op het welbevinden van het kind. In februari/maart en juni krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport waarin de leerontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling staat. Ouders nodigen we drie keer per jaar uit voor een gesprek om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Kinderen van groep 7 krijgen een voorlopig schooladvies en kinderen van groep 8 een definitief schooladvies. De leerkracht nodigt ouders en kind uit om deze adviezen te bespreken.


Leerlingenraad

De leerlingenraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies en denkt mee over schoolzaken die voor de kinderen belangrijk zijn. De kinderen in de leerlingenraad vertegenwoordigen alle kinderen van de school.

In de leerlingenraad (schooljaar 2016-2017) zitten 5 kinderen uit groep 6, 7 en 8:


Social Media