De dag starten in de eigen groep en
                 groepsoverstijgend werken in de bouw

Basisgroepen en bouwen

De Bolderik heeft basisgroepen. Hierin zitten kinderen op basis van een leerjaar of een combinatie van twee leerjaren in één basisgroep, de zogenoemde combinatieklas. Deze basisgroepen zijn ondergebracht in onder- midden- en bovenbouw.

De kinderen starten elke dag in de kring. We vinden het belangrijk te zien en te horen, hoe elk kind er deze dag bijzit. Aansluitend krijgen zij iin de ochtend instructies voor de basisvakken (taal, lezen, rekenen, schrijven).
’s Middags kiezen we er regelmatig voor groepsoverstijgend per bouw te werken. Groepsoverstijgend werken we aan bijvoorbeeld de kernconcepten.

De leerkracht geeft voor de basisvakken instructies per leerjaar en differentieert daarna waar nodig. De leerkracht komt tegemoet aan de verschillen in leerniveau, leertempo en leerstijl want de verschillen tussen kinderen kunnen groot zijn. Naast actuele methodes voor de basisvakken hebben we diverse materialen om kinderen die daar behoefte aan hebben, van extra of andere leerstof te voorzien.
Passend onderwijs

Kinderen die meer ondersteuning en/of uitdaging nodig hebben, krijgen leerstof die voor hen passend is. Voor alle kinderen is het basisprogramma van het leerstofaanbod beschreven in het groepsplan.

Een kind dat moeite heeft met het basisprogramma, krijgt extra ondersteuning en begeleiding. Na overleg met de interne begeleider maakt de leerkracht een aangepast plan van aanpak voor een afgesproken periode. De leerkracht informeert hierover de ouders en stemt waar nodig met hen af.


Kinderen die meer aankunnen dan het basisprogramma werken naast de basisleerstof aan opdrachten uit het aanbod van het project MIND. Daarvoor heeft De Bolderik een beleidsplan gemaakt waarin beschreven staat hoe wij het onderwijs aan meerbegaafde leerlingen vormgeven.Extra curriculum

De kinderen van groep 6, 7 en 8 kunnen extra vakken volgen na overleg met de ouders, leerkracht en de intern begeleider. Er zijn de volgende extra vakken: Programmeren, Frans, Wiskunde en Schaken. Zij krijgen de lessen onder schooltijd van een gastdocent. De lesstof wordt verwerkt in de weektaak of als huiswerk meegegeven.klik hier voor uitgebreidere informatie in de schoolgids 

Social Media