Kernconcepten


Waarom kernconcepten?

We willen dat de kinderen kennis opdoen en vaardigheden leren. Ook willen wij dat kinderen inzicht krijgen in zichzelf, hun directe fysieke en sociale omgeving en inzicht in de ‘grotere’ wereld. Dit alles is bij elkaar ondergebracht in zeven kernconcepten.

Wat zijn kernconcepten?

De leerstof die hoort bij de kerndoelen van wereldoriëntatie, techniek, creatieve vakken is verdeeld over zeven kernconcepten. Er zijn drie kernconcepten op het gebied van mens en maatschappij: binding, macht en regels, groei en leven en vier kernconcepten op het gebied van natuur en techniek: evenwicht en kringloop, energie, materie en tijd en ruimte.

A. Mens en maatschappij
Binding (bv. “Bij wie hoor ik?”)
Macht (bv “Wie is de baas?”)
Evenwicht en kringloop (bv. “Waarom zien we steeds hetzelfde patroon?”)

B. Natuur en Techniek
Energie (bv. “Waarom ‘werkt’ iets?”)
Materie (bv. “Waa
r is het van gemaakt?”)
Groei en leven (bv. “Wat is leven en hoe ontwikkelt iets?”)
Tijd en ruimte (bv. “Hoe ontstaat tijd, hoe groot is onze aarde?”)

Gedurende vier weken staat steeds één kernconcept centraal in de gehele school. In een kernconcept staan één of meerdere kernvragen (kerndoelen) centraal. Deze vragen zijn zo gesteld, dat ze de leerlingen uitdagen en meteen voor het concept interesseren. Op basis van de kernvragen bieden we kinderen betekenisvolle opdrachten en uitdagende activiteiten, die hen helpen inzichten te verwerven. De opdrachten en activiteiten vinden in en om de school plaats.

Binnen richten we een rijke leeromgeving in waar kinderen met behulp van verschillende materialen kunnen leren en ontdekken. De buitenruimte van de school is een goede plek om leeractiviteiten uit te voeren en excursies zijn een betekenisvolle aanvulling op het werken in de school.
De kennis en vaardigheden die de kinderen leren bij de basisvakken rekenen, taal en lezen passen de kinderen toe als ze aan opdrachten werken die bij de kernconcepten horen. Zo is er een directe koppeling tussen de basisvakken taal, lezen en rekenen en de kernconcepten.

Social Media